Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling merupakan perpaduan dari 2 unsur istilah bahasa  yaitu ”Guidance” dan ”Counseling”. Masing-masing istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda, secara harfiah ”Guidance” berasal dari akar kata ”guide” yang berarti ; (1) mengarahkan (2) memandu, sedangkan ”Counseling” berasal dari ”counsilium” yang berarti ; (1) dengan atau bersama yang dirangkai dengan ”menerima” atau ”memahami” (Prayitno, 2004). Beberapa ahli memberikan makna bimbingan dan konseling antara lain sebagai berikut:

  1. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya (Frank Person, dalam Jones, 1951)
  2. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar ia mampu mengembangkan potensi yan dimiliki, mengenali dirinya sendiri dan mengatasi persoalan-persoalan sehinga ia mampu menentukan jalan hidupnya secara bertangung jawab tanpa bergantung pada orang lain (Dewa Ketut Sukardi, dalam Hibana S. Rahman, 2003)

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, Pertama, Bimbingan merupakan suatu proses, yang menngandung makna merupakan kegiatan yanng berkesinambungan, berlangsung terus menerus, bukan kegiatan seketika ataupun kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan terencana secara terarah kepada pencapaian tujuan. Kedua, Bimbingan merupakan ” yang artinya adalah program bantuan atau pertolongan. Makna bantuan disini diartikan bahwa yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan adalah siswa sendiri. Pembimbing hanya berperan sebagai fasilitator perkembangan siswa. Ketiga, bantuan tersebut diberikan kepada individu, yang sedang berkembang dengan segala keunikannya. Keempat, tujuan bimbingan adalah perkembangan optimal siswa yang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar.

Pengertian konselingpun mengalami perkembangan, pada awal perkembangannya di Indonesia, istilah yang pertama digunakan adalah ”Penyuluhan”. Namun sejak tahun 1980-an istilah tersebut dirubah menjadi konseling. Beberapa rumusan tentang konseling antara lain :

  1. Konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan pengalaman semua siswa difokuskanpada masalah tertentu  untuk diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, di mana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah itu (Jones, dalam Prayitno, 2004)
  2. Konseling adalah bantuan yang diberikan pada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya (Bimo Walgito, 2004)

Dalam hubungannya dengan bimbingan, konseling merupakan salah satu jenis teknik layanan bimbingan, yang sering dikatakan sebagai inti dari keseluruhan layanan bimbingan. Jika di hubungkan antara pengertian bimbingan dengan pengertian konseling terdapat kesamaan namun memiliki ciri pokok yang berbeda.

Jika dimaknai secara menyeluruh Bimbingan dan Konseling adalah layanan bantuan untuk peserta didik baik individu/kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir; melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: